Logo
Ponad 220 000 użytkowniczek

Polityka PrywatnościPOLITYKA PRYWATNOŚCI


  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celu świadczenia usług w Serwisie, w szczególności zapewnienia sprawnego funkcjonowania Serwisu oraz w celu umożliwienia świadczenia Użytkownikom Usługi Treści.


  1. Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników przekazywane mu w procesie Rejestracji Użytkownika w Serwisie: imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, płeć, sieci, nazwa użytkownika i identyfikator użytkownika (numer konta), listy znajomych.


  1. Dane, o których mowa w punkcie powyższym przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy “jak są” z serwisu Facebook. Usługodawca informuje, że mechanizm logowania do Serwisu za pośrednictwem serwisu Facebook przewiduje przekazanie z serwisu Facebook kompletu wymienionych danych, które z tego względu powinny być uważane za dane, których podanie jest obowiązkowe dla potrzeb korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w serwisie wymagających Rejestracji w szczególności Usługi Treści.


  1. Użytkownik może przekazać Usługodawcy do przetwarzania także inne dane osobowe niż wymienione w p. 8.2. w szczególności dane o preferencjach zakupowych, modowych, kulinarnych itp. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora również w celach marketingowych, w tym w celu kierowania informacji handlowej drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.


  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź innym osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z powyższym zastrzeżeniem, jak również z zastrzeżeniem punktu poniższego, dane dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, którego dane te dotyczą.


  1. Usługodawca informuje, że dane o przebiegu korzystania z serwisów, do których dostęp został przez Użytkownika uzyskany za pośrednictwem serwisu Facebook mogą być przetwarzane przez ten serwis, niezależnie od podejmowanych w odniesieniu do danych Użytkownika działań samego Usługodawcy.


  1. Dane dotyczące Użytkownika, w tym jego dane osobowe, będą przetwarzane w Serwisie przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, a następnie zostaną z Serwisu usunięte.


  1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach Serwisu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych usług świadczonych w Serwisie Użytkownik traci możliwość korzystania z tych usług.


  1. Usługodawca informuje, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie Usługodawca przetwarza, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP), rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.


  1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookies umożliwiają w szczególności identyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uproszczenia i upłynnienia procesu komunikowania się komputera Użytkownika z Serwisem oraz w celu tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu.


  1. Usługodawca informuje, że wskutek Rejestracji przez Użytkownika w Serwisie zgodnie z Regulaminem, dane podane przez Użytkownika podczas Rejestracji, a także dane umieszczone przez Użytkownika na stronach Serwisu po rejestracji mogą zostać udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym Serwis w szczególności w postaci tzw. tablicy Facebook’a. Na tej samej zasadzie zarejestrowany Użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w Serwisie przez innych Użytkowników.


  1. Usługodawca zwraca uwagę, że przetwarzanie (w tym udostępnianie) przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych innych osób, niestanowiące przetwarzania wyłącznie w celach osobistych lub domowych, może wiązać się z obowiązkiem spełnienia przez Użytkownika obowiązków wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.


  1. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzeń udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na [email protected]


  1. Usługodawca oświadcza, że stosowane przy ochronie Serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia dostępu do danych i Treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.


 1. Postanowienia końcowe


  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.


  1. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę.


  1. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.


  1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postano

Odkrywaj i inspiruj się ...
Copyright
wydziarana.pl
2015

[Regulamin] [Polityka Prywatności] [Reklama] [Kontakt] [O nas i Relacje Inwestorskie]
Wszelkie treści w serwisie są generowane przez użytkownikow i własciciel portalu. Wydziarana.pl nie bierze za nie odpowiedzialności.